Aanleg van de Zuidbrug

De Zuidbrug wordt de nieuwe autoverbinding tussen de René Deboecklaan, de Suikerkaai enerzijds en de Vogelpers, de Sint-Rochusstraat anderzijds.  Op termijn wordt immers de Bospoortbrug voorbehouden voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

De aanleg van de Zuidbrug boven de zwaaikom is geen sinecure.  Er moet namelijk niet enkel het kanaal worden overbrugd maar eveneens de spoorlijnen L94 en L96.

Wat houdt deze Zuidbrug-verbinding dus nu precies in?

  • de aanpassing van de oevers en de jaagpaden nabij de zwaaikom
  • de aanpassing aan de wegenis van de Vogelpers
  • de aanleg van de overbrugging van de spoorlijnen L94 en L96
  • de aanleg van nieuwe wegenis op de rechteroever van het kanaal
  • de aanleg van de boogbrug over het kanaal
  • de aanpassingen aan de wegenis en aansluiting met de René Deboecklaan en de Suikerkaai
  • daarnaast voorziet de stad Halle om de Zennebrug in de René Deboecklaan te vervangen door een nieuwe bredere brug

De voetgangers en fietsers krijgen op dit Zuidbrug-tracé heel wat ruimte.  Zo wordt aan beide kanten van de rijweg, afgescheiden door een haag, een gemengd voet- en fietspad van 2m30 aangelegd en worden aan beide oevers aansluitingspunten voorzien naar de jaagpaden.

De ontsluiting van de KMO-zone Denayer-Auvicom-Van Marcke wordt aangepast door de aanleg van een nieuwe zachte bocht naar de Suikerkaai.  Om dit mogelijk te maken is een gedeeltelijke afbraak van het stadsmagazijn nodig.

Simulatiebeeld met zicht op de Vogelpers en de KMO-zone

 

Simulatiebeeld met zicht vanop de Suikerkaai

 

Simulatiebeeld met zicht vanuit de René Deboecklaan

De plannen van de boogbrug over het kanaal en de nieuwe oevers aan de zwaaikom zijn opgemaakt.  De aanbestedingsprocedure voor de aanstelling van de aannemer voor deze werken is deels afgerond. Het dossier voor de overbrugging van de sporen wordt dit jaar aanbesteed.

De stedenbouwkundige vergunning is inmiddels afgeleverd.

Van zodra W&Z over de nodige stedenbouwkundige vergunning beschikt, worden de nodige voorbereidende werkzaamheden gestart voor de aanleg van de Zuidbrug (aanleg tijdelijk jaagpad, aanleg nieuwe oevers, verplaatsen van de nutsleidingen, ...).  Volgens de huidige planning zouden de werken in het najaar 2017 opgestart worden.