Heel lang geleden bestond er een voetgangersverbinding over het kanaal tussen de Dijkstraat en het station, de ‘Waggelbrug' of 'Pont Branlant’.

              

De ‘Waggelbrug’ werd in de jaren 1930 afgebroken tijdens de toenmalige verbredingswerken van het kanaal.  In de plaats kwam de ‘Passerelle du Parc’. 

              

Deze 'Passerelle du Parc' werd echter tijdens WO II opgeblazen en na de oorlog niet meer heraangelegd.  Hiermee verdween een belangrijke voetgangersverbinding tussen het oude stadscentrum en de Sint-Rochuswijk.  In de loop der jaren is de woonwijk Sint-Rochus verder uitgedeind en zijn de scholen, aan de Leide en in de Sint-Annastraat, aanzienlijk uitgebreid.  Een nieuwe, snelle en veilige wandelverbinding tussen beide stadsdelen ter hoogte van het station is dus zeker geen overbodige luxe.

 

Aanleg van de Sint-Annabrug

De Sint-Annabrug wordt iets noordelijker van de Dijkstraat aangelegd, nl. ter hoogte van de bestaande voetgangersbrug over de sporen aan de Sint-Annastraat.  De nood aan een verlengstuk over het kanaal van de voetgangersbrug over de sporen is hoog.  Met dit ‘verlengstuk’ wordt de langverwachte verbinding tussen het stadscentrum, de vele scholen in de buurt van de Leide, het KTA en de woonwijk Sint-Rochus een feit.

Op de rechteroever zal de Sint-Annabrug aansluiten op de bestaande voetgangersbrug over de sporen.  Daarbij worden de bestaande trap en toegangshelling op de Graankaai behouden.  Op de linkeroever zal de brug landen op de Willamekaai met een trap en toegangshelling.

Specifieke kenmerken van de Sint-Annabrug:

 • de brug heeft een eigen architecturaal karakter en integreert mooi in de omgeving;
 • net zoals de Zuidbrug, de Bospoortbrug en de Nederhembrug wordt staal het basismateriaal voor de Sint-Annabrug waardoor de brug een slanke uitvoering krijgt;
 • de brug wordt loodrecht op de Willamekaai ingepland waardoor de wandelafstand tot de Dijkstraat tot een minimum herleid wordt;
 • de brug heeft een minimale nuttige breedte van 4m;
 • de staalplaat van het brugdek wordt omgeplooid tot een leuning die voorzien wordt van esthetische openingen;
 • onder de leuning wordt een sfeerverlichting met leds aangebracht.

Het ontwerp van de Sint-Annabrug laat bovendien toe om op termijn de brug eventueel nog te verlengen over de Zenne. De stad Halle heeft geopteerd om de brug nog niet te verlengen tot over de Zenne.

Grondplan van de Sint-Annabrug

Aanzicht op de brug richting Charleroi

De afgelopen maanden werden al heel wat voorbereidende werken uitgevoerd om de bouw van de aanpassing aan de oevermuren mogelijk te maken. Zo werden de nutsleidingen op de Willamekaai en de Graankaai verplaatst buiten de werfzone van de oevermuren. Ook werden op de Graankaai micropalen geboord net naast de bestaande voetgangersbrug over de sporen. Deze micropalen zullen dienstdoen als fundering en de krachten opnemen van de pijlers van de toekomstige brug over het kanaal.

Op korte termijn staan de volgende werken op de planning:

Willamekaai

 • de aanleg van de nieuwe wegenis die gedeeltelijk verschoven wordt naar de huidige parking. Deze verschuiving van de weg is nodig om ruimte vrij te maken voor de bouw en plaatsing van de brug, de toegangshelling en de trappen;
 • na de indienstneming van de nieuwe weg, wordt de bestaande weg uitgebroken en zal de aannemer een bouwput maken rond de bestaande oevermuren;
 • na de aanleg van de bouwput worden de bestaande oevermuren gedeeltelijk afgebroken en vervangen door nieuwe muren.

Graankaai

 • de Graankaai wordt plaatselijk uitgebroken en nieuwe rioleringsbuizen worden geplaatst buiten de werfzone van de oevermuren. De aansluiting van de nieuwe rioleringsbuizen en de uitbraak van de bestaande riolering, is echter afhankelijk van de weerstomstandigheden. Deze werken kunnen pas gebeuren na een periode zonder neerslag.
 • nadat de nieuwe riolering is aangesloten, start de aannemer met de afbraak van de bestaande oevermuur en de bouw van de nieuwe muur. De bouw van de nieuwe muur zal voornamelijk vanop het water gebeuren.

Voor de uitvoering van deze werken is de volgende hinder te verwachten en worden de volgende omleidingen voorzien:

Willamekaai

Vanaf 7 januari 2019 wordt de parking aan de voormalige zeepfabriek Klaar tijdelijk gesloten.

Tijdens de werken is autoverkeer op de Willamekaai mogelijk.

Voor fietsers en voetgangers is er een omleiding voorzien via de Slingerweg, de Leide en de Dijkstraat.

Graankaai

Op de Graankaai is rond de werfzone een tijdelijke weg aangelegd. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen door naast de werf.

De Graankaai is evenwel verboden voor vrachtwagens en bussen.

Weersomstandigheden of onvoorziene problemen kunnen ervoor zorgen dat de planning eventueel moet worden bijgestuurd.

Momenteel zijn de aanpassingen aan de oevermuren en de bouw van de funderingen van de brug in uitvoering. In de loop van het najaar 2019 zullen de onderdelen van brug stelselmatig naar de werf aangevoerd en ter plaatse gemonteerd worden. Streefdatum voor de openstelling van de brug is 2020.