Situering project Zuidbrug

        

 

Aanleg van de Zuidbrug

De Zuidbrug wordt de nieuwe autoverbinding tussen de René Deboecklaan, de Suikerkaai enerzijds en de Vogelpers, de Sint-Rochusstraat anderzijds.  Op termijn wordt immers de Bospoortbrug voorbehouden voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

De aanleg van de Zuidbrug boven de zwaaikom is geen sinecure.  Er moet namelijk niet enkel het kanaal worden overbrugd maar eveneens de spoorlijnen L94 en L96.

Wat houdt deze Zuidbrug-verbinding dus nu precies in?

 • de aanpassing van de oevers en de jaagpaden nabij de zwaaikom
 • de aanpassing aan de wegenis van de Vogelpers
 • de aanleg van de overbrugging van de spoorlijnen L94 en L96
 • de aanleg van nieuwe wegenis op de rechteroever van het kanaal
 • de aanleg van de boogbrug over het kanaal
 • de aanpassingen aan de wegenis en aansluiting met de René Deboecklaan en de Suikerkaai
 • daarnaast voorziet de stad Halle om de Zennebrug in de René Deboecklaan te vervangen door een nieuwe bredere brug

De voetgangers en fietsers krijgen op dit Zuidbrug-tracé heel wat ruimte.  Zo wordt aan beide kanten van de rijweg, afgescheiden door een haag, een gemengd voet- en fietspad van 2m50 aangelegd en worden aan beide oevers aansluitingspunten voorzien naar de jaagpaden.

De ontsluiting van de KMO-zone Denayer-Auvicom-Van Marcke wordt aangepast door de aanleg van een nieuwe zachte bocht naar de Suikerkaai.  Om dit mogelijk te maken is een gedeeltelijke afbraak van het stadsmagazijn nodig.

   

Grondplan tracé Zuidbrug

 

Simulatiebeeld met zicht op de Vogelpers en de KMO-zone

 

Simulatiebeeld met zicht vanop de Suikerkaai

 

Simulatiebeeld met zicht vanuit de René Deboecklaan

 

    

Simulatiebeeld Zennebrug - Zuidbrug - bocht Suikerkaai (© stad Halle)

 

Simulatiebeeld Zennebrug - Zuidbrug - bocht Suikerkaai (© stad Halle)

 

Nieuw bos nabij het kasteelpark van Lembeek 

Voor de bouw van de bruggen over het kanaal en de spoorweg moet een bosje van 0,96 hectare gerooid worden.  Een nieuw en dubbel zo groot bos van 1,92 hectare wordt hiervoor ter compensatie aangelegd.  Een deel (0,42 ha) zal na de werken herplant worden op de werfsite zelf. Maar het overgrote deel (1,5 ha) wordt op gronden van de Vlaamse overheid aangelegd in Lembeek langsheen de Zenne nabij het kasteelpark van Lembeek, meer bepaald op de percelen die tot voor kort gebruikt werden door de voetbalclub FSC Lembeek.  De aanplanting van het nieuwe bos in Lembeek wordt aangevat in het najaar 2019.

De werken zijn momenteel in uitvoering en bevinden zich vroegtijdig al in Fase 7. We staan dus voor op de vooropgestelde planning.

        

Momenteel wordt de brug over de sporen afgewerkt (leuningen, verlichting, waterdichting, …) en zijn de wegeniswerken op de rechteroever volop in uitvoering. Ook is de aannemer gestart met de heraanleg van de Vogelpers bovenop het tunneldak van de HSL.

Er zal nog tijdens één weekend (19-21 maart 2022) nachtwerk voorzien worden tijdens de laatste buitendienststellingen van het spoorverkeer.

Afsluiten Vogelpers van 25 oktober 2021 tot 15 mei 2022

Van 25 oktober 2021 tot 15 mei 2022 wordt de Vogelpers ter hoogte van de werf volledig afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. In samenspraak met de stad Halle zal volgende omleiding worden voorzien.

           

           

Planning voor de komende weken

De volgende weken zal er verder gewerkt worden aan de wegenis tussen de brug over de sporen en de boogbrug over het kanaal. Tegen einde april 2022 zal de belastingsproef van de brug over de sporen gebeuren om na te gaan of de doorbuiging van de brug in de praktijk overeenkomt met de theoretische berekening. Ondertussen wordt er ook naarstig verder gewerkt aan de heraanleg van de Vogelpers binnen het gedeelte van de projectzone van De Vlaamse Waterweg. Daarna zal de stad Halle het gedeelte van de Vogelpers tussen de werf van De Vlaamse Waterweg en het kruispunt met de Sint-Rochusstraat heraanleggen. Pas na de voltooiing van de wegeniswerken aan de Vogelpers zal het volledige tracé van de Zuidbrug kunnen opengesteld worden.

 

Maatregelen voor doorstroming van het verkeer

 

De stad heeft een omleiding uitgewerkt waarbij de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer slechts beperkte hinder zullen ondervinden van de werken. Maar ook voor het autoverkeer worden er tal van maatregelen voorzien die moeten zorgen voor een vlotte doorstroming en bereikbaarheid van het centrum. Meer info: www.hallemaalbruggen.be

Door haar specifieke inplanting is de realisatie van de Zuidbrug geen sinecure.  Er moet namelijk niet enkel het kanaal worden overbrugd maar ook de spoorlijnen L94 en L96. Ook moet de bouw van de boogbrug over het kanaal afgestemd worden op de door de stad Halle voorziene aanleg van de nieuwe Zennebrug in de René De Boecklaan.

In totaal zullen de werken van de Zuidbrug drie jaar in beslag nemen.

De werken zullen gefaseerd verlopen volgens de volgende vooropgestelde timing:

 • Fase 1 (19 januari 2020) - afsluiten van de René Deboecklaan en inwerkingtreding van de omleidingen; (reeds uitgevoerd)
 • Fase 2 (2020) - voormontage van de Zennebrug op de Suikerkaai (terrein stadsmagazijnen) en voormontage van de Zuidbrug op de rechteroever van het kanaal; (reeds uitgevoerd)
 • Fase 3a (voorjaar 2021) - plaatsing Zennebrug en Zuidbrug op hun definitieve plaats; (reeds uitgevoerd)
 • Fase 3b (voorjaar 2021 - timing afhankelijk van planning Infrabel) - aanpassen van de spoorwegportieken en bovenleiding van de spoorlijnen L94 en L96; (reeds uitgevoerd)
 • Fase 4 (zomer 2021) - afwerken van de Zennebrug, aanleg van de nieuwe bocht naar de Suikerkaai en heraanleg van de René Deboecklaan; (reeds uitgevoerd)
 • Fase 5 (eind 2021) - openstellen voor het verkeer van de René Deboecklaan en Suikerkaai; (reeds opengesteld op 26.08.2021)
 • Fase 6 (2021-2022 - timing afhankelijke van de planning van Infrabel) - bouw van de brug over de spoorlijnen L94-L96; (reeds uitgevoerd)
 • Fase 7 (2022) - aanleg wegenis rechteroever langs de sporen en Vogelpers;
 • Fase 8 (begin 2023) - openstellen voor het verkeer van de verbinding René Deboecklaan-Vogelpers en het afsluiten van de Bospoortbrug voor gemotoriseerd verkeer.

De exacte bouwtermijn en datum van indienstneming van de Zuidbrug zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, de onvoorspelbaarheid van de rotsachtige ondergrond en de noodzakelijke tijdsloten voor de onderbreking van het spoorverkeer.